expand_less
นโยบายความเป็นส่วนตัว
การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสหกรณ์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากสหกรณ์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้สหกรณ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนสำหรับให้สหกรณ์ใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เลขสมาชิก วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร แก่สหกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

สหกรณ์จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ บุคคลที่มีสิทธิทราบและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น เพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของท่านให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น

ธนาคารจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  • สหกรณ์ในรับความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อช่วยให้ธุรกรรมของท่านสามารถดำเนินการไปได้จนสำเร็จลุล่วง
  • การเปิดเผยเป็นหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  • การเปิดเผยในกรณีมีความจำเป็นเพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น

การรักษาความปลอดภัย

สหกรณ์ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหาย หรือการทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ

สำหรับผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือขอแจ้งให้ทราบว่าสหกรณ์

  • ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสประจำตัว (User Name) รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code กับลูกค้าของสหกรณ์ผ่านทาง E-mail หรือช่องทางใดๆ
  • ไม่มีนโยบายในการแนบ link ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านทาง E-mail ให้ลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าถูกลวงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์